BelRAI in het kort

Het BelRAI-systeem wordt elektronisch ter beschikking gesteld en laat toe een globale beoordeling te maken van iemands zorgnoden: fysieke, cognitieve, psychische noden en noden met betrekking tot het functioneren in de maatschappij.

Dankzij de centralisatie en het ter beschikking stellen van gestandaardiseerde en gestructureerde gegevens, laat BelRAI toe om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan (complexe) zorgverlening.

BelRAI is dus een hulpmiddel voor zorgverleners en zorgorganisaties om de noden en de gezondheid van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie op te volgen.

De zorgverleners kunnen op basis van hun kennis en observaties hun beoordeling op het onlineplatform van BelRAI registreren.

De beoordelingsinstrumenten van BelRAI zijn gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde instrumenten van interRAI en vormen de basis van een gestructureerde verzameling en verwerking van patiëntgegevens.

De instrumenten van interRAI leveren ook algoritmen die op basis van de verzamelde, gestructureerde informatie berekeningen doen met betrekking tot de zorgrisico’s of de inschaling van zorgnoden en de sterkten en zwakten van de patiënt. De algoritmen geven ook aan wat de aandachtspunten zijn en laten de zorgverlener toe een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen.

Alle gegevens worden opgeslagen in de centrale BelRAI-databank zodat ze met alle betrokken zorgverleners kunnen worden gedeeld.

Voor wie is BelRAI toegankelijk?

BelRAI is toegankelijk voor erkende beoefenaars van een officieel zorgberoep in België. Om toegang tot het centrale BelRAI-platform te kunnen krijgen, moet de betrokkene in een centrale databank (CoBHRA plus) gekend zijn. Momenteel (mei 2018) zijn dat enkel de houders van een diploma en een visum gelinkt aan een zorgberoep dat in CoBHRA+ is opgenomen overeenkomstig de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 met betrekking tot het uitoefenen van zorgberoepen (het voormalige KB nr. 78).

Als een zorgverlener zich op het BelRAI-platform aanmeldt, kan hij/zij enkel de gegevens van zijn/haar eigen patiënten raadplegen.

Zorginstellingen en zorgorganisaties kunnen BelRAI ook in hun eigen softwareomgeving integreren. Ze kunnen dan via hun software en de webservice van BelRAI gegevens uitwisselen met de centrale BelRAI-databank. Ze kunnen ook bestaande BelRAI-beoordelingen downloaden, ze in hun eigen omgeving opslaan en ze binnen hun netwerk delen met de personen die in dat netwerk de juiste rechten hebben. De integratie tussen softwarepakketten is ook mogelijk voor de softwarepakketten van privépraktijken van zelfstandige zorgverleners.

BelRAI bouwt bruggen

Het BelRAI-systeem bestaat ook uit enkele vereenvoudigde vragenlijsten ("screeners") die in een beperkte doorlooptijd toelaten in te schatten of de betrokken persoon al dan niet nood heeft aan een volledige BelRAI-beoordeling.

In sommige gevallen blijkt namelijk dat een volledige beoordeling overbodig is. De palliatieve screener laat bijvoorbeeld toe in te schatten of een volledige beoordeling "palliatieve zorg" zinvol is.

Momenteel zijn verder de volgende instrumenten beschikbaar voor:

  • personen met thuiszorg (HC);
  • personen die in een zorginstelling verblijven, bijvoorbeeld woonzorgcentra (LTCF);
  • kwetsbare ouderen binnen een instelling voor acute zorg (ziekenhuis) (AC);
  • personen die nood hebben aan palliatieve zorg (PC);
  • personen die in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijven (MH);
  • personen die in de ambulante geestelijke gezondheidszorg worden opgevolgd (CMH).

De verschillende instrumenten sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Een belangrijk deel van de vragen die in de verschillende instrumenten gesteld worden zijn immers identiek zodat ze bijzonder geschikt zijn om de continuïteit van de zorg te ondersteunen. 

Dat laatste vereenvoudigt de uitwisseling van gegevens en informatie tussen verschillende zorgomgevingen, zoals tussen instellingen onderling of tussen instellingen en individuele zorgverleners, aanzienlijk. Het kan ook de opvolging van het zorgproces vereenvoudigen.

BelRAI laat toe beoordelingen uit het verleden, van vandaag en van morgen met elkaar te vergelijken. De zorgschalen kunnen een evolutie in de tijd aangeven waardoor de verandering van iemands zorgnoden eenvoudiger kan worden geobserveerd.

Wat BelRAI niet doet

BelRAI is geen zorgdossier en ook geen zorgplanner. Het blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverleners om, in professionele autonomie, de verkregen informatie te beoordelen en in te schatten met het oog op het plannen van zorgen en het opvolgen van de kwaliteit van de zorg. De zorgplanning gebeurt in het zorgdossier of in het patiëntendossier, wat een aparte softwareomgeving betreft.