BelRAI© in het kort

BelRAI© laat toe een globale beoordeling te maken van een persoon zijn fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden.

Zorgverleners verzamelen op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze gegevens die vervolgens kunnen dienen om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan (complexe) zorgverlening.

De gegevens worden door de zorgverleners elektronisch geregistreerd. Hiervoor wordt een gratis BelRAI© onlineplatform aangeboden.

BelRAI© is dus een hulpmiddel voor zorgverleners en zorgorganisaties om de noden en het functioneren van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie op te volgen.

De BelRAI© beoordelingsinstrumenten zijn gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde instrumenten van interRAI. De interRAI instrumenten leveren ook gevalideerde algoritmen die op basis van de verzamelde informatie berekeningen maken met betrekking tot het functioneren van de persoon, zijn zorgrisico’s en zijn sterkten en zwakten. De algoritmen geven ook aan wat de aandachtspunten van de persoon zijn en laten de zorgverlener toe een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen.

Alle gegevens worden opgeslagen in de centrale BelRAI©-databank zodat ze met alle betrokken zorgverleners kunnen worden gedeeld.

Voor wie is BelRAI© toegankelijk?

BelRAI© is toegankelijk voor erkende beoefenaars van een officieel zorgberoep in België. Om toegang tot het centrale BelRAI-platform te kunnen krijgen, moet de zorgverlener in een centrale databank (CoBHRA plus) gekend zijn. Momenteel (april 2019) zijn dat enkel de houders van een diploma en een visum gelinkt aan een zorgberoep dat in CoBHRA+ is opgenomen overeenkomstig de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 met betrekking tot het uitoefenen van zorgberoepen (het voormalige KB nr. 78).

Bovendien kan een zorgverlener, die zich aanmeldt op het BelRAI©-platform,, enkel de gegevens van zijn/haar eigen patiënten raadplegen.

Zorginstellingen en zorgorganisaties kunnen BelRAI© ook in hun eigen softwareomgeving integreren. Via de BelRAI© webservice  kunnen gegevens uitgewisseld worden tussen de centrale BelRAI©-databank en de eigen software. De integratie tussen softwarepakketten is ook mogelijk voor de softwarepakketten van privépraktijken van zelfstandige zorgverleners.

Tijdens het hele BelRAI© proces wordt de privacy van de cliënt gewaarborgd.

BelRAI© bouwt bruggen

Het BelRAI©-systeem kent vereenvoudigde vragenlijsten ("screeners") en uitgebreide instrumenten. De screeners laten toe om  in een beperkte doorlooptijd in te schatten of de persoon al dan niet nood heeft aan een uitgebreide BelRAI-beoordeling.

In sommige gevallen blijkt namelijk dat een volledige beoordeling overbodig is. De palliatieve screener laat bijvoorbeeld toe in te schatten of een volledige beoordeling "palliatieve zorg" zinvol is.

Momenteel zijn er voor volgende personen uitgebreide instrumenten beschikbaar:

  • personen met thuiszorg (HC);
  • personen die in een zorginstelling verblijven, bijvoorbeeld woonzorgcentra (LTCF);
  • personen binnen een instelling voor acute zorg (ziekenhuis) (AC);
  • personen die nood hebben aan palliatieve zorg (PC);
  • personen die in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijven (MH);
  • personen die in de ambulante geestelijke gezondheidszorg worden opgevolgd (CMH).

De verschillende instrumenten sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. Een belangrijk deel van de vragen die in de verschillende instrumenten gesteld worden zijn immers identiek. Dit vereenvoudigt de uitwisseling van gegevens en informatie tussen verschillende zorgomgevingen, zoals tussen instellingen onderling of tussen instellingen en individuele zorgverleners, aanzienlijk. BelRAI© is op die wijze bijzonder geschikt om de continuïteit van de zorg te ondersteunen en om de opvolging van zorgprocessen te vereenvoudigen.

BelRAI© laat toe beoordelingen uit het verleden, van vandaag en van morgen met elkaar te vergelijken. De zorgschalen kunnen een evolutie in de tijd aangeven waardoor de verandering van iemands zorgnoden eenvoudiger kan worden geobserveerd.

Wat BelRAI© niet doet

BelRAI© is geen zorgdossier en ook geen zorgplanner. Het blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverleners om, in professionele autonomie, de verkregen informatie te beoordelen en in te schatten met het oog op het plannen van zorgen en het opvolgen van de kwaliteit van de zorg. De zorgplanning gebeurt in het zorgdossier of in het patiëntendossier, wat een aparte softwareomgeving betreft.

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV lanceren een nieuw initiatief: de "BelRAI-prijs". Deze prijs is bedoeld om een aantal thesissen/eindwerken, die BelRAI als thema hebben, te belonen.

 

BelRAI-prijs

Met groot genoegen delen wij u mee dat het volledige reglement en het inschrijvingsformulier van de BelRAI-prijs nu beschikbaar zijn op: www.belrai.org/nl/belrai-prijs. Tevens vindt u daar een informatieve brochure over BelRAI.