In de eerste plaats is BelRAI© gericht op elke burger die zorgnoden heeft, alsook zijn naasten en mantelzorgers. Het systeem helpt de zorgverleners en zorgorganisaties om de juiste beslissingen te nemen en zorg, aangepast aan de noden en wensen van de burger, te voorzien.

Hoe werkt BelRAI©?

BelRAI© is gebaseerd op een geheel van gestructureerde observaties (dit door middel van vragenlijsten) van de verpleegkundigen en de andere zorgverleners. Deze observaties hebben betrekking tot het medische, het fysieke en het sociale functioneren van de betrokkene. Er wordt ook rekening gehouden met de voorkeuren, sterkten en zwakten van de persoon. Al deze informatie wordt in het BelRAI©-dossier bijgehouden. Dit dossier kan gedeeld worden met alle zorgverleners en zorgorganisaties die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt, en dit voor de hele duur van de zorg of van het leven. Zo zal elke zorgverlener (huisarts, thuiszorgkundige, verpleegkundige, spoedarts,...) op de hoogte kunnen zijn van de persoonlijke situatie van de patiënt en de evolutie ervan. Op die manier kan elke zorgverlener de meest aangepaste zorg en behandeling toedienen.

De voordelen van BelRAI© voor zorgbehoevenden

  • Gepersonaliseerde zorg, altijd en overal: Uw persoonlijke gegevens zijn te allen tijde beschikbaar voor alle zorgprofessionals en organisaties die voor u zorgen. Zo weten ze perfect wat er nodig is om u te verzorgen. U wordt dus efficiënter geholpen, op een manier die specifiek voor u past.
  • Eén beoordeling: Eén beoordeling met het juiste BelRAI©-instrument volstaat om uw zorgnoden op verschillende vlakken te beoordelen. Soms volstaat een korte beoordeling met de BelRAI© Screener.
  • Eenvoudige rechtentoekenning: Het recht op bepaalde uitkeringen kan automatisch worden toegekend zodra de BelRAI©-informatie in een kruispuntdatabank wordt opgenomen. Zo kan bijvoorbeeld de zorgverzekering toegekend worden op basis van de BelRAI©-beoordeling.
  • Beter zorgplan: Uw zorgtoestand wordt op een gestructureerde manier in kaart gebracht. Zo worden problemen vroeger en beter opgespoord en kan uw zorgbehoefte beter ingeschat worden. Zo geniet u van een aangepast en flexibel zorgplan op maat en wordt de continuïteit van de zorgkwaliteit gegarandeerd. De  beoordelingen kunnen over de tijd opgevolgd worden waardoor evolutie van zorgbehoevendheid eenvoudiger kan worden aangetoond.
  • Langer behoud van zelfredzaamheid: BelRAI© schenkt ook aandacht aan uw persoonlijke keuzes. Dat heeft een positieve invloed op uw herstel of zorgt ervoor dat u langer zelfredzaam blijft.
  • Snellere en efficiëntere gegevensoverdracht: Zorgverleners kunnen uw gegevens gemakkelijk delen waardoor de kans op misverstanden of een onvolledig overzicht aanzienlijk kleiner wordt. Bij de overdracht van uw dossier van de ene zorgverlener naar de andere bent u dus efficiënter, veiliger en comfortabeler geholpen.

BelRAI© respecteert uw privacy

De informatie op het BelRAI-platform is persoonsgebonden en gevoelig. Het gaat immers over uw gezondheidsgegevens. Daarom zijn er aanzienlijke veiligheidsmaatregelen genomen om uw privacy te garanderen:

  • Technische beveiliging: Het systeem voldoet aan dezelfde veiligheidseisen waar ook andere eHealth-toepassingen aan moeten voldoen. Bovendien zijn de gegevens in de database versleuteld; enkel geautoriseerde zorgverleners kunnen ze lezen. Overheidsinstanties hebben geen toegang tot deze gegevens.
  • Therapeutische relatie: Vooraleer een zorgverlener uw BelRAI©-dossier kan raadplegen, moet er een therapeutische relatie met u bestaan. Met uw huisarts, die houder is van uw Globaal Medisch Dossier (GMD), heeft u een therapeutische relatie. Indien nodig kan een therapeutische relatie aangemaakt worden op www.PatientConsent.be. Via deze geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens tussen de zorgverleners die een therapeutische relatie met u hebben.
  • Medisch geheim: Uw gegevens zijn enkel beschikbaar voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Iedereen die toegang heeft tot uw gegevens is gebonden door het beroepsgeheim.
  • Delen van gegevens: Als patiënt kan u toestemming geven om uw gezondheidsgegevens elektronisch en veilig te delen tussen de zorgprofessionals die u behandelen. Indien u uw “eHealth consent” gegeven heeft, zal er ook een automatische uitwisseling van uw BelRAI©-data mogelijk zijn (inbegrepen spoedartsen). Heeft u uw toestemming ingetrokken of niet gegeven, dan kunnen de zorgverleners alleen hun zelf uitgevoerde BelRAI©-beoordelingen lezen. Ze hebben dan echter geen toegang (meer) tot de beoordelingen van andere collega’s.