De BelRAI-gegevens van zorgbehoevende burgers worden verzameld op de BelRAI-website. Alleen professionele zorgverleners en zorg organisaties hebben toegang tot deze databank en kunnen gegevens raadplegen en registreren. Zorgverleners kunnen enkel de gegevens zien van de patiënten met wie ze een therapeutische relatie hebben.

De Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor de BelRAI-databank, de online webapplicatie en de webservice die “voor derden software ontwikkelaars” wordt aangeboden.

Toegang tot BelRAI

Bevoegde personen kunnen op twee manieren toegang krijgen tot het BelRAI-platform:

  1. Via de BelRAI-website: Elke professionele zorgverlener kan gebruik maken van de officiële BelRAI-website. Via deze site kan men de BelRAI-webapp openen, deze laatste is enkel  toegankelijk met behulp van de elektronische identiteitskaart (eID) en itsme (https://my.itsme.be/nl/register).
  2. Via het eigen softwarepakket: Organisaties die een eigen softwarepakket gebruiken, kunnen de BelRAI-webservices laten integreren in deze software. Zo hebben ze vanuit hun eigen pakket een directe toegang tot de gegevens op het BelRAI-platform. De organisatie is echter zelf verantwoordelijk voor het correcte toegangsbeheer voor deze persoonlijke en gevoelige gezondheidsgegevens.

BelRAI-webservice authenticatie

Via de BelRAI-webservice kunnen BelRAI-gegevens uitgewisseld worden tussen softwarepakketten en de centrale BelRAI database.

  • Alvorens een gebruiker toegang krijgt tot de BelRAI-webservice, moet hij geauthentiseerd zijn. Dit gebeurt op de klassieke manier waarmee het eHealth-platform organisaties erkent, authentiseert en toelaat op haar platform.
  • Enkel zorgorganisaties die lid zijn van de BelRAI Circle Of Trust hebben toegang tot de BelRAI-webservice. Onder anderen het hanteren van een strikt informatieveiligheidsbeleid is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.
  • De software leverancier/ontwikkelaar dient zich in te schrijven op het Content Management System (CMS) van BelRAI en de daar ter beschikking gestelde code (JSONs) gebruiken.
  • Enkel de schalen en CAP’s uitgerekend in de centrale module van BelRAI zijn geldig en worden centraal bijgehouden en gedeeld.
  • Een werkgever is binnen zijn circle of trust verantwoordelijk voor o.a. loggings, beveiliging en gebruikersbeheer.

Uw softwarepakket laten erkennen                            

Alvorens een softwarepakket toegang krijgt tot de BelRAI-webservice moet het erkend worden door de Belgische Overheid, eigenaar van het BelRAI-systeem.

De voorwaarden worden beschreven in het document “BelRAI-gebruiksvoorwaarden voor softwareontwikkelaars”.

Uniform taalgebruik in drie landstalen

Softwareontwikkelaars met een geldige licentie kunnen de BelRAI-concepten downloaden in drie landstalen. U hoeft dus zelf geen vertaling te doen.

U moet de BelRAI-concepten en -teksten letterlijk in de drie landstalen overnemen. De vragen en antwoorden zijn gestandaardiseerd en u gebruikt de drie aangeboden taalversies, zodat de vragen en antwoorden in verschillende contexten dezelfde betekenis hebben.

Deze vertalingen zijn gebaseerd op gevalideerde tekstversies. Een uniform taalgebruik is zeer belangrijk. De kwaliteit van de antwoorden en resultaten zijn sterk afhankelijk van de teksten die in de vragen en antwoorden getoond worden. Om dezelfde reden is er veel aandacht besteed aan het versiebeheer van de algoritmen en concepten van BelRAI.

Licentie en controle

Indien u als softwareleverancier BelRAI-protocollen wil inbouwen in uw commerciële producten, dient u vooraf in te schrijven om een elektronische versie van de BelRAI-concepten te verkrijgen.

In afwijking van de historische praktijk van interRAI, zal u voor het gebruik in België de concepten op ons CMS downloaden, en niet bij interRAI.

De kosten van de gebruiksrechten voor interRAI binnen BelRAI worden gedragen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Elke gebruiker van de BelRAI-concepten zal een gratis licentie van interRAI verkrijgen om de intellectuele eigendom van interRAI toe te passen binnen BelRAI.

Het BelRAI-systeem, de implementatie en het gebruik is onderhevig aan een machtiging van het sectoraal comité van de gezondheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.