Als zorgprofessional of zorgorganisatie heeft u er alle belang bij om uw patiënten kwaliteitsvolle, en aangepaste zorgen aan te bieden. Daarom is het noodzakelijk om uw patiënten te kennen, niet alleen wat betreft hun medische voorgeschiedenis, maar ook op het vlak van sociale omkadering, zelfstandigheidsgraad, enz. BelRAI© helpt u hierbij.

Met BelRAI© kunnen beoordelingen en de daaruit afgeleide berekeningen éénduidig en eenvoudig gedeeld worden. Hierdoor daalt het risico op fouten en misverstanden en wint u tijd. Bovendien dient de cliënt niet meermaals dezelfde vragen te beantwoorden en wordt dubbel werk vermeden.

De BelRAI©-beoordeling

Elke BelRAI©-beoordeling kan beschouwd worden als een momentopname van de graad van zorgbehoevendheid van uw patiënt gebaseerd op uw professionele kundigheid. Een BelRAI©-beoordeling kan niet gewijzigd worden. U kunt wel een nieuwe beoordeling opstellen. Er is geen beperking over wat kan geregistreerd of geraadpleegd worden; iedereen kan alles invullen en lezen. Elke beoordeling is gekenmerkt door een datum, uur en auteur waardoor een volledige traceerbaarheid mogelijk is.

Toegang tot BelRAI©

BelRAI© is een online platform voor de registratie en uitwisseling van zorgevaluaties aan de hand van het BelRAI©-instrument.

Hoe krijgt u toegang tot BelRAI©?

Toegang krijgen tot het platform kan op twee manieren:

 1. Via het eigen softwarepakket: Als u of uw organisatie een eigen softwarepakket gebruikt, zoals het elektronisch zorgdossier, kan u de BelRAI© webservice integreren in uw software. Zo heeft u vanuit uw eigen pakket toegang tot de gegevens op het BelRAI©-platform. Uw organisatie is zelf verantwoordelijk voor het correcte toegangsbeheer van zorgverleners tot de BelRAI©-informatie. Gebruik van de webservice is alleen mogelijk indien uw organisatie lid is van de BelRAI© Circle Of Trust (COT). Het hanteren van een strikt informatieveiligheidsbeleid is hierbij een noodzakelijke voorwaarde.
 2. Via de BelRAI©-website: Beschikt uw organisatie niet over een eigen softwarepakket, dan kan u als professionele zorgverlener gebruik maken van de officiële BelRAI©-website. De BelRAI©-applicatie is alleen toegankelijk met behulp van uw elektronische identiteitskaart (eID) en itsme (https://my.itsme.be/nl/register).

Wie heeft toegang tot BelRAI©?

De BelRAI©-webapplicatie is toegankelijk voor erkende beoefenaars van een officieel zorgberoep in België. Dat wil zeggen dat de toepassing toegankelijk is voor:

 • artsen
 • kinesitherapeuten
 • verpleegkundigen
 • verloskundigen
 • zorgkundigen
 • diëtisten
 • logopedisten
 • ergotherapeuten
 • ……

Ofwel zijn deze personen individueel op basis van hun diploma bekend in het kadaster van de zorgverleners (CoBHRA), ofwel vervullen zij een specifieke rol bij een werkgever die hen, binnen een circle of trust, de nodige rechten toekent.

Voordelen van BelRAI© voor zorgprofessionals

 • Nieuwe inzichten: De multidisciplinaire aanpak van BelRAI© dwingt u om breed te kijken en helpt om blinde vlekken, sterkten, zwakten, wensen en noden in kaart te brengen.
 • Automatische signaleringen: De algoritmen achter het BelRAI©-systeem genereren concrete alarmen en vestigen de aandacht op specifieke risico’s. Hierdoor wordt een nauwgezette zorgplanning mogelijk waardoor de algemene zorgkwaliteit verbetert.
 • Uniforme taal: BelRAI© gebruikt internationaal gestandaardiseerde werkmethodes die gelijk zijn in alle fasen van het zorgtraject. Zorgschalen laten toe de evolutie van bepaalde aspecten in de tijd op te volgen. BelRAI© wordt geleverd in de drie landstalen, ook dit kan toelaten efficiënter te communiceren. In de centrale BelRAI©-applicatie kan u ten allen tijden van taal wisselen.
 • Tijdswinst: De beoordelingsgegevens die in het verleden verzameld werden, blijven behouden. Als een nieuwe beoordeling nodig is, kunnen de bestaande gegevens gebruikt worden als startpunt. Zo vermijdt u dubbele gegevensverzameling.

Voordelen van BelRAI© voor organisaties

 • Inzicht in teambelasting: BelRAI© kan een organisatie inzicht geven in de over- of onderbezetting van haar teams.
 • Bevordert multidisciplinaire samenwerking: Omdat iedereen dezelfde taal spreekt, wordt het uitwisselen van gegevens tussen verschillende afdelingen en verschillende organisaties gemakkelijker.
 • Inzicht in zorgkwaliteit: De resultaten van de BelRAI©-beoordelingen geven informatie over de kwaliteit van de zorg en het algemeen welzijn.
 • Zorgcontinuïteit: Personen kunnen blijvend over verschillende fasen en in verschillende situaties gevolgd worden.

BelRAI© en privacy

De privacy van personen is erg belangrijk. De gegevens op de BelRAI©-website zijn persoonsgebonden en worden beschouwd als gevoelige gezondheidsgegevens. Het toegangsbeleid van BelRAI© is dan ook streng.

 • Alle personen die toegang tot gezondheidsgegevens hebben, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ze moeten het vertrouwelijke karakter van de vermelde gegevens dus respecteren.
 • Als beroepsbeoefenaar ziet u enkel gegevens van de persoon waarmee u een therapeutische relatie hebt. Deze relatie kan bepaald worden in eHealth, bijvoorbeeld als houder van het Globaal Medisch Dossier (GMD). Indien de persoon opgenomen wordt in een zorginstelling ontstaat automatisch een therapeutische relatie met de betrokken instelling.
 • Het bestaan van een therapeutische relatie veronderstelt echter niet automatisch een toelating om gegevens te delen met andere zorgverleners. De persoon moet immers zijn toelating geven om zijn gegevens te delen via de geïnformeerde toestemming (PatientConsent).
 • De verzamelde en verwerkte gegevens mogen enkel door zorgverleners gebruikt worden en geenszins doorgegeven worden aan derden buiten een zorgrelatie. BelRAI© is wat dit betreft te vergelijken met een medisch- of zorgdossier.
 • In de BelRAI©-databank zijn alle gegevens versleuteld.

Deze regels gelden voor alle eHealth-toepassingen en gelden dus niet specifiek voor BelRAI© alleen.

 

In januari 2023 zal een nieuwe versie van BelRAI (versie 2.2.0) worden geïmplementeerd. Versie 2.2.0 vervangt de huidige versie 2.1.2 en brengt een reeks wijzigingen aan in de instrumenten, maar ook in de functies die door de webapplicatie worden aangeboden.

Een samenvatting van deze verschillende wijzigingen is op deze link beschikbaar.